VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS (KLÍMABERENDEZÉS)

Ikt.sz.:1430/10.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött
Név: Radnóti Miklós Színház
Cím: 1065 Bp. Nagymező u. 11.
Adószám: 15492739-2-42
Cégjegyzékszám: 1230/c/1992.
Képviseletében eljár: Bálint András igazgató, továbbiakban Megrendelő

és a
Név: COOL Airconditional Kft.
Cím: 5540 Szarvas, Üdülő sétány. 42.
Fióktelep: 1046 Budapest, Szent Imre u. 1.
Adószám: 13600356—2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-006857
Képviseletében eljár: Medgyesi Tamás ügyvezető, továbbiakban, mint Vállalkozó között (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés tárgyára a Kbt. 3. része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást írt ki. Vállalkozó e közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként tett ajánlatot és Vállalkozót az eljárás eredménye alapján Megrendelő nyertesnek hirdette ki.
Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva. Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadóak.
2. A szerződés tárgya
A Radnóti Miklós Színházban üzemelő központi klímaberendezés cseréje, a régi berendezés kibontása, elszállítása, az új berendezés tervezése, beszerzése, telepítése és beüzemelése a kapcsolódó munkákkal, a közbeszerzési műszaki leírásban megfogalmazott követelmények szerint.
A szerződés részletes tárgyát az előzményekben említett közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat műszaki tartalma képezi, a tárgyalás során kialakult végső formájában.
3. Vállalkozási díj
A 2. pontban körülírt szerződés tárgyának a vállalkozási díja 29.500.000 Ft + 25 % ÁFA, összesen 36.875.000 Ft, azaz Harminchatmilliónyolcszáz-hetvenötezer forint (a Vállalkozó 2010. június 22-ei tárgyaláson tett ajánlata szerint.)
A szerződéses ár rögzített, a szerződés időtartama alatt fix árnak tekintendő, a szerződés ideje alatt semmilyen okra történő hivatkozással nem változtatható meg, és a Megrendelő székhelyén, mint átadási helyen meghatározott teljesítéssel értendő.
4. Határidők
4.1. A klímaberendezés telepítése, a nézőtéri, illetve az előcsarnokban végzendő kapcsolódó munkákkal együtt: 2010. augusztus 31.
4.2. A klímaberendezés beszabályozása, beüzemelés, tesztüzemelés átadás-átvétel: 2010. szeptember 17.
5. Pénzügyi feltételek

5.1. Előleg fizetésére nincs lehetőség.
5.2. A fizetés a megfelelően kiállított, vállalkozási számla alapján történik, amelyhez csatolni kell a teljesítésigazolást egy eredeti példányban, amely egyértelműen rögzíti a teljesítést, annak időpontját és a teljesítés igazolására jogosult aláírását.
5.3. Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozási díjat a formailag megfelelő és teljesítésigazolással alátámasztott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással teljesíti.
5.4. A kifizetés során Megrendelő érvényesíteni fogja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-ának (1) bekezdésében foglalt előírásokat.
6. Garanciális feltételek
A garancia időtartama a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátumától számított 2 év. A garancia módja: helyszíni garancia.
7. A Vállalkozó késedelmes teljesítése
7.1. A Vállalkozó a termékek leszállítását és üzembehelyezését a szerződésben meghatározott, illetve a felek által kötelezően elfogadott határidők szerint kell elvégeznie.
7.2. A Vállalkozó teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán (kivéve: 9. pont) a Vállalkozóra az alábbi szankciók alkalmazhatók:
· Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítése (a 8. pontban részletezettek szerint).
· Megrendelő meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése (a 10.pontban részletezettek szerint) érvényesítése.
· A szerződés mulasztás miatti felmondása, a meghiúsulási kötbérigény érvényesítésével és kártérítési igény támasztásának fenntartásával.
7.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.
8. Kötbér, kártérítés
8.1. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult.
8.2. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a bruttó szerződéses ár 1%-a, naponta.
8.3. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjból visszatartani.
9. Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú, írásos, a Vállalkozónak címzett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
9.1. Ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott határidő+3 napon belül nem szállítja le az eszközöket.
9.2. Ha a Vállalkozó elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének (kötelezettségeinek) határidőben történő teljesítését és ez az állapot több mint 3 munkanapon keresztül fenn áll.
Abban az esetben, ha Megrendelő a fentiekre tekintettel a szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozási díj nettó összegének 20 %-a.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
10. Vis maior
10.1. A 7., 8., 9., pontok kikötéseitől függetlenül a Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződés mulasztás miatti felmondásával, ha/és amennyiben a késedelmes teljesítése vis maior eredménye.
10.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából .
10.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról és a levélhez csatolta a Vállalkozó céghelye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát.
Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
10.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 15 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld.
11. Felek feladata a teljesítés során
11.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésének ütemezéséről részletes ütemtervet készít, melyet legkésőbb 2010. július 15-ig átad Megrendelőnek.
11.2. Vállalkozó a kiviteli tervet készít, melyet legkésőbb 2010. július XX-ig átad Megrendelőnek.
11.3. A teljesítés igazolására a Vállalkozó részéről jogosult: Kovács Zsolt szervízvezető.
A teljesítés igazolására Megrendelő részéről jogosult: Kövesy Károly műszaki vezető.
A Megrendelő részéről műszaki ellenőrzést végzi: Nógrádi Péter műszaki ellenőr és Kövesy Károly műszaki vezető.
A szerződés teljesítés során felek kölcsönös együttműködésre kötelesek.
Felek kapcsolattartói a szerződés teljesítése során:
Megrendelő
Szakmai kapcsolat: Kövesy Károly műszaki vezető
Telefonszám: 06-30-6858-209
Faxszám: 06-1-322-0376
E-mail cím: kovesy@radnotiszinhaz.hu
Vállalkozó
Név: Kovács Zsolt szervízvezető
Telefonszám: 06-70-517-0166
Faxszám: 06-1-700-1970
E-mail cím: kovacs@coolklima.hu
12. Záró rendelkezések
12.1. Szerződő felek a szerződéstől kártérítés mellett a Ptk. szabályai szerint elállhatnak. Felek a szerződést rendkívüli felmondással is megszüntethetik, amennyiben bármelyik fél a szerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan megszegi.
12.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem használhatja. Az elkészült anyagokat kizárólag Megrendelőnek adja ált. Vállalkozó a munkában részt vevő személyekért garanciát vállal és velük, még a munka megkezdése előtt szükség esetén titoktartási nyilatkozatot írat alá.
12.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban, magyar nyelven tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat, ennek megfelelően a telefonon, szóban, vagy a nem magyar nyelven tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek és a másik féllel szemben hatálytalannak tekintik.
12.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a másik félhez intézett nyilatkozatok vagy egyéb értesítések vonatkozásában a postai utat (annak bizonytalansága és időtényezője miatt) kizárják. Az írásban történő értesítések és nyilatkozatok kézbesítéssel juthatnak el a másik félhez.
12.5. A Vállalkozó a szerződésből eredő követeléseit Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedélyezheti.
12.6. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Ennek eredménytelensége esetén fordulnak az általános hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz.
12.7. Felek a közöttük így létrejött 6 oldalból álló és 3 eredeti példányban készült szerződést, mint akaratukkal és előzetes megbeszéléseikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy az abban nem szabályozott vagy nem részletezett kérdések tekintetében az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései veszik figyelembe azzal, hogy egyebekben a Ptk. rendelkezéseit az irányadóak.
12.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. az irányadó.
12.9. A szerződés a felek által történő aláírása napján lép életbe.
12.10. A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Budapest, 2010. július 13.
Bálint András                                    Medgyesi Tamás
igazgató                                            ügyvezető
Megrendelő                                      Vállalkozó