AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A RADNÓTI MIKLÓS SZÍNHÁZ EGYES TERÜLETEINEK BELSŐÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁSA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

TÁRGYA: Radnóti Miklós Színház egyes területeinek belsőépítészeti és építészeti átalakítása

Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház
Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező u.11.

Eljárás fajtája: A Kbt. 3. rész VI. fejezet szerinti nemzeti általános
egyszerű eljárás

Tartalom

Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása
Az ajánlatok formai követelményeinek részletes ismertetése, ajánlattevő egyéb közlendői
Az ajánlatok tartalmi követelményeinek részletes ismertetése
Mellékletek
Vállalkozási szerződés-tervezet
Közbeszerzési műszaki leírása

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás: X
Árubeszerzése:
Szolgáltatás:
Építési koncesszió
Szolgáltatási Koncesszió:
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Radnóti Miklós Színház
Postai cím: Nagymező u.11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági igazgatóság
Címzett: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
e-mail cím: komaromi@radnótiszinhaz.hu
telefon: +36-1/322-0376
fax: +36-1/322-0376
Internet címek:
Az ajánlatkérő általános címe: www.budapest-babszinhaz.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: azonos a fenti címmel:
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: lásd az II.sz. mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: azonos a fenti címmel:
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű X
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
X Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
Igen
nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezéss:
Radnóti Miklós Színház egyes területeinek belsőépítészeti és építészeti átalakítása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás X
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
Árubeszerzés:
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
Szolgáltatás:
Szolgáltatási kategória
A teljesítés helye: 1065 Budapest, Nagymező u.11.
NUTS kód: HU 102
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
MEGHATÁROZÁS:
Vállalkozási szerződés
TÁRGYA:
Radnóti Miklós Színház egyes területeinek belsőépítészeti és építészeti átalakítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgy(ak):
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel
Igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók:
Egy részre:
Egy vagy több részre:
Valamennyi részre:
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen
nem X
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:
1 db nézőtér átalakítás
1 db előcsarnok felújítás
1 db művészporta átalakítás
1 db lépscőház átalakítása
A közbeszerzés részletes tárgyát és mennyiségét a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen
nem
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban a szerződés megkötésétől számítva:
Az időtartam nap(ok)ban a szerződés megkötésétől számítva:
Kezdési időpont: 2011.06.06.
Befejezési időpont: 2011.08.12.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben):
3
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla kiegyenlítése a szerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítése esetén kiállított teljesítés igazolás alapján benyújtott számla szerint, a teljesítéstől számított 15 napon belül. A Kbt. 305. §.-ban foglaltak figyelembe vétele mellett
Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, a szerződés ellenértékének megfizetése során a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § ban foglalt előírásokat alkalmazni köteles.
Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben):
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Igen
nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
b.) Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
A megkövetelt igazolási mód:
– Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) A Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető Banktól származó és valamennyi számlaszámra kiterjedő nyilatkozattal, az alábbi tartalommal:
· Mióta vezeti a számláit
· Az igazolás kiállítását megelőz 365 napon beül a számlákon sorbanállás előfordult-e, és ha igen, akkor mekkora összegben és mennyi ideig tartott a sorbanállás.
P2.) A Kbt.66. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 2 év (2009.2008.) teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
P1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a 10 % nál nagyobb mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a nyilatkozat kiállítását megelőző 365 napon belül bármely számláján 30 napot meghaladó és 1 millió Ft.-nál nagyobb összegű sorbanállás előfordult.
P2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a 10 % nál nagyobb mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt 2 évben (2009. 2008.) az árbevétele nem érte el az évenkénti nettó 70 millió Ft-t, és ezen belül a közbeszerzés tárgyával megegyező árbevétele az évenkénti nettó 60 millió Ft-t.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.)
A Kbt. 67. § (2) a.) pontja értelmében az előző 3 év (2009.;2008.;2007.) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett
M2.)
A Kbt. 67. §(2) bek. d) pontja alapján az előző évre (2009.) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról szóló nyilatkozattal végzettség illetve képzettség szerinti megoszlásban.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
M1.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 10 % nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt 3 évben (2009.;2008.;2007.) nem rendelkezik összesen legalább 3 db, egyenként minimum 60 millió forint nettó összegű építési beruházás, illetve azon belül is belsőépítészeti munkák pozitív referenciájával.
M2.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 10 % nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mind a két rész vonatkozásában, ha az elmúlt évben (2009) az átlagos statisztikai létszáma nem értel el a minimum 8 főt, és ezen belül a szakmunkás képzettséggel rendelkezők száma a minimum 5 főt.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
Igen
nem X
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
Igen X
nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó
különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli:
Tárgyalásos X
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint
Részszempont: Súlyszám:
Részszempont: Súlyszám:
Részszempont: Súlyszám:
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen
nem X
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen
nem X
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2011.02.07.-én 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen X
nem
Igen válasz esetén az ár: 50,000.- Ft + ÁFA
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő pénztárába lehet befizetni készpénzben
munkanapokon 10-13 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-10 óra
között.
A dokumentáció ellenértéke az Ajánlatkérő 11784009-15492739 számú bankszámlájára történő átutalással is megfizethető.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő: 2011.02.07.-én 10 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén):
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011.02.07.-én 10 óra
Helyszín: Radnóti Miklós Színház (1065 Bp. Nagymező u.11.) gazdasági
igazgatóság titkársága.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint, külön meghívás nélkül.
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e?
Igen
nem X
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
Igen
nem X
V.3) További információk
V.3.1) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2011. február 18.-án
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. február 28.-án 10 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön egymást követően, szükség esetén több fordulóban tárgyal. A tárgyalás során valamennyi feltételről szabadon tárgyalhat Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőkkel.
A tárgyalás időpontja: 2011. 02.15. én 10 óra
Helye: 1065 Budapest, Nagymező u.11., a Radnóti Miklós Színház gazdasági igazgatósága.
Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet minden résztvevő a tárgyalás befejezése után aláírásával lát el. A tárgyalás során ajánlatkérő a Kbt. 128. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően jár el.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele?
Igen X
nem
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentációt az ajánlatkérő gazdasági irodájában (1065. Bp. Andrássy út 31. ,19. számú kapucsengő) lehet átvenni munkanapokon 10-13 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 09- 10 óra között, az ajánlattételi határidő lejártáig, a dokumentáció ellenértékének befizetése után.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően is megigényelhető,
és kérhető a postai úton történő megküldése is. Ez esetben a dokumentáció ellenértékét az
Ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással lehet kiegyenlíteni.
A dokumentáció másra nem ruházható át.
Közös ajánlattétel estén elegendő, ha csak egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
Igen X
nem
V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
2.) Ajánlattevő csatolja be nyilatkozatát a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a.) b.) c.) pontja és d.) pontja értelmében.
3.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell benyújtania, egyértelműen megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak.
A csomagoláson az alábbi felirattal:
„ A Radnóti Miklós Színház belsőépítészeti átalakítása”
A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is.
Az ajánlatokat formai szempontból a Kbt. 70. /A§ (1) bekezdése szerint kérjük összeállítani
4.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értekének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja be 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát (egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolat) és azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével, akkor a meghatalmazást is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolja be. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.
5.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de a nyertes ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk a teljesítésért. Ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők képviseletében ki jogosult eljárni, és csatolni kell a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodását is. Meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el.
6.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének vissza-lépése esetében, az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
7.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
8.) A dokumentáció és az ajánlati felhívás közötti esetleges ellentmondás esetén a Kbt. 54. § (4) és (5) bekezdése szerint fogunk eljárni.
9.) A Kbt. 66. és 67. §-ban foglaltak alapján az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan azonos igazolási módokat írunk elő, azzal, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek önállóan, az előírt egyéb alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelni.
10.) Valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
11. ) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben, szükség esetén több alkalommal is biztosítja a Kbt. 83. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. §-ban biztosított kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségére.
13.) Az ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak és a közös ajánlattevőknek nyilatkoznia kell arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonat hatályos adataiban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél, vagy a bank – számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó – nyilatkozatának becsatolása is.
14.) Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidőben a szerződéses összeg 5 %-nak megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtását követeli meg. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás követő 30 napig kell ajánlatkérő rendelkezésére állnia. A teljesítési biztosíték a Kbt. 53. /A § (6) bekezdés a.) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési biztosítékkal kapcsolatosan a Kbt. 53/A §-ban foglaltak az irányadóak.
15.) Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással egyidőben a szerződéses összeg 5 %-nak megfelelő összegű jóteljesítési biztosíték nyújtását követeli meg. A jóteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak végéig + 30 nap kell ajánlatkérő rendelkezésére állnia. A jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53. /A § (6) bekezdés a.) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani.
A jóteljesítési biztosítékkal kapcsolatosan a Kbt. 53/A §-ban foglaltak az irányadóak.
16.) Ajánlatkérő 2011.01.19.én13:00 órai kezdettel helyszíni konzultációt tart.
találkozás a Színház művészbejárata előtt, 1065 Bp. Andrássy út 35.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010. december 29.
Bálint András
igazgató

II. számú melléklet

CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: Radnóti Miklós Színház
Postai cím: Andrássy út 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): gazdasági osztály
Címzett: gazdasági osztályvezető
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

Az ajánlatok formai követelményeinek részletes ismertetése, ajánlattevő egyéb közlendői:
1. Az egyes csomagolásokon kérjük feltüntetni, az ajánlattevő nevét és címét.
2. Az ajánlatokat formai szempontból a Kbt. 70. /A§ (1) bekezdése szerint kérjük összeállítani, a következők szerint:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettõl kismértékben eltérõ számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérõ a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot egy eredeti és 1 másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elõtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni
3. A csomagolásként megfelelő a boríték használata, vagy bármilyen egyéb csomagoló eszköz (papír, doboz) használata, mely nem átlátszó. A csomagolás rögzítését oly módon kell elkészíteni, hogy az véletlenszerűen ne nyílhasson ki, és a bontáskor a csomagolás sértetlensége ellenőrizhető legyen. A csomagolás épségéért az ajánlattevő felel.
Sértett, felbontott csomagolásban érkező ajánlatot Ajánlatkérő nem vesz át.
4. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak.
5. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai, illetve egyéb módon is megküldhető ajánlatkérő részére, de az ebből eredő kockázatok az ajánlattevőt terhelik, ha az ajánlat nem érkezik be határidőre.
6. A késve érkező ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés a.) pontja értelmében érvénytelen.
A beadási határidőre való fokozott figyelem érdekében vegyék figyelembe az épületben történő közlekedés időszükségletét is.
Az ajánlat csak akkor tekinthető határidőben érkezettnek, ha azt az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyen, a gazdasági igazgatóság titkárságán adják le az ajánlattételi határidőig.
Ajánlatokat az Intézmény portáján, illetve egyéb irodáiban nem lehet leadni!
8. Az ajánlatadás nyelve a magyar. Valamennyi becsatolt dokumentumnak, igazolásnak, nyilatkozatnak magyar nyelvűnek, illetve magyar nyelvre történő (egyszerű, tehát nem hiteles) fordítással ellátottnak kell lennie.
9. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítésekor, illetve a teljesítés kapcsán a kifizetése során Ajánlatkérő alkalmazni fogja az Art 36./ A §-ban foglalt előírásokat, mely előírások alkalmazása a nyertes ajánlatevő és alvállalkozói között kötendő szerződések teljesítése, illetve azok kifizetésének teljesítése során az ajánlattevőkre nézve is kötelező.
10. Ajánlattevő az egyes alkalmassági feltételnek megfelelhet úgyis, hogy más szervezet erőforrásaira támaszkodik, de ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet is az ajánlattevővel azonos módon köteles az alkalmasságát igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetére felhívjuk a figyelmet, hogy az erőforrások igénybevételének lehetőségét a Kbt. 4. § 3/E pontja szabályozza.
Erőforrás igénybevétele estén az ajánlathoz be kell csatolni a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti dokumentumokat is.

Az ajánlatok tartalmi követelményeinek részletes ismertetése
Az ajánlatok tartalmát az alábbi sorrend szerint kérjük összeállítani:
1. Tartalomjegyzék
2. Felolvasó lap
(1. számú melléklet)
3. Igazolások
· Bankinformáció
· Referenciaigazolások
· Az illetékes Cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány) vagy vállalkozói igazolvány
· Aláírási címpéldány(ok)
(csak azoktól a személyektől, akik az ajánlatot aláírták vagy szignálták)
· Meghatalmazás (szükség esetén)
· Nyilatkozat a változásbejegyzés tartalmát illetően (szükség esetén)
4. Nyilatkozatok:
· Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglaltakról
Szükség esetén az alvállalkozók és az erőforrást nyújtó szervezet részéről is. (2. számú melléklet)
· Ajánlattevői nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) értelmében
(3. számú melléklet)
· Ajánlattevői nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontja értelmében
(4. sz. melléklet)
· Nyilatkozat árbevételről
(5. számú mellékelt)
· Nyilatkozat átlagos statisztikai létszámról
(6. sz. mellékelt)
· Nyilatkozat Bankszámlákról
(7. sz. melléklet)
5. Szerződés-tervezet

Ajánlatevő csatolja be a mellékelt szerződés-tervezetet. A szerződéstervezetet kitölteni nem kell, sem cégszerűen aláírni, csak minden egyes oldalát leszignálni, mint az ajánlat többi oldalát is.
(8. számú melléklet)
(A szerződéses feltételek elfogadásáról az ajánlattevő a 3. számú mellékletben nyilatkozik a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében.)
6. Kereskedelmi-műszaki ajánlat
Ajánlattevő csatoljon be tételes árazott költségvetést mind papír, mind pedig elektronikus (CD-n EXCEL formátumban) változatban a közbeszerzési műszaki dokumentációban szereplő., és a jelen dokumentáció mellékleteként CD-n kiadott árazatlan költségvetés alapján.
Amennyiben a papír alapú és a CD-n lévő költségvetés között eltérés lenne, akkor a papír alapon lévőt vesszük figyelembe.
A tervekben szereplő konkrét típus megjelőlések minden esetben az igényszínt megjelőlését szolgálják, de azzal egyenértékű típus is megajánlható.
Amennyiben az árazott költségvetésben a tervekben szereplőtől eltérő típusú berendezés, anyag, eszköz, stb. kerül megajánlásra, akkor az árazott költségvetésben az ajánlattevő ismertesse az általa megajánlott konkrét típust, anyagot, berendezést, eszközt, stb.
Amennyiben az árazott költségvetésben ajánlattevő nem nevezi meg külön az általa megajánlott anyagokat, eszközöket, berendezéseket, stb. akkor azt úgy tekintjük, hogy a kiírásban szereplő típusokra tett ajánlatot.
Ajánlattevő feladata, hogy a terveket és a tételes költségvetési kiírást átvizsgálja olyan szemmel is, hogy a tételes kölségvetési kiírás tartalmaz-e az adott feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi technológiai folyamatot, anyagot, illetve a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek megfelelőek-e a tervek és a helyszín ismeretében.
Azokat a tételeket, melyek nem szerepelnek, vagy nem megfelelő mennyiségben szerepelnek a kiírásban, ajánlattevő az árazott költségvetésében a legvégén, külön sorokban szerepeltesse, azonban ezeknek a tételeknek is benne kell lenniük az ajánlati főösszegben a felolvasólapon.

Mellékletek

1. számú mellékelt

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó faxszáma:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Ajánlati ár: Ft + ÁFA
Kelt:…………………….
(Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)
(Székhely címe
2. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat
A Kbt. 60. § (1) bekezdése értelmében
Alulírott ajánlattevő (alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy cégünkkel szemben nem áll fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok egyike sem.
Kelt:
(Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)
(Székhely címe)
3. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat
A Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében
Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom, hogy az önök ajánlattételi felhívásában foglalt feltételeket megismertem, és azokat magunkra nézve kötelezőnek ismerem el.
A szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak alapján kötelezőnek ismerem el magunkra nézve.
Nyertességem esetén vállalom a szerződés megkötését, és a szerződés teljesítését az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint.
Nyilatkozom továbbá, hogy cégem a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
Mikro vállalkozás*
Kis vállalkozás*
Közép vállalkozás*
Nem tartozik a törvény hatálya alá*
A megfelelő szövegrész aláhúzandó.
Vállalási árunkat a felolvasólap tartalmazza.

Kelt:…………………….
(Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)
(Székhely címe)

4. számú melléklet
Ajánlattevői nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontja értelmében
Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen közbeszerzési eljárás
nyerteseként a megvalósítása során:
a.)A közbeszerzés alábbi részére kívánunk a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
rész(ek) megnevezése:
Nem kívánunk 10 %-ot meg nem haladó alvállalkozót igénybe venni*
b.) A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-ot meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:
1. név:
cím:
Közreműködés (területe) része:
Közreműködés százalékos aránya:
Nem fogunk alvállalkozókat igénybe venni.*
c.) A közbeszerzés teljesítéshez az alábbi erőforrásokat vesszük igénybe:
név:
cím:
Az ajánlattételi felhívásban szereplő alábbi alkalmassági feltételeknek kívánok az erőforrás szervezet bevonásával megfelelni:
Nem fogunk erőforrást igénybe venni.*
d.) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó:
neve:
címe:
*értelemszerűen kell kitölteni, illetve a megfelelő részt aláhúzni
Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye

5. sz. melléklet
Nyilatkozat árbevételről
Alulirott………………………….., mint a ………………………………….ajánlattevő cég nyilatkozattételre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy
Cégünk – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 2009. gazdasági évben:…………………………………………………………………………………………….Ft volt
Ezen belül a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 2009. gazdasági évben:…………………………………………………………………….Ft volt
Cégünk – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 2008. gazdasági évben:…………………………………………………………………………………………….Ft volt
Ezen belül a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 2008. gazdasági évben:…………………………………………………………………….Ft volt
Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)

6. sz. melléklet
Nyilatkozat átlagos statisztikai létszámról
Alulirott………………………….., mint a ………………………………….ajánlattevő cég nyilatkozattételre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy
Cégünk átlagos statisztikai létszáma a 2009. évben…………..fő volt.
Ezen belül a szakmunkás képesítéssel (is) rendelkezők száma: …………..volt.
Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)

7. sz. melléklet
Nyilatkozat számlavezető pénzintézetekről
Alulirott………………………….., mint a ………………………………….ajánlattevő cég nyilatkozattételre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy cégünk az alább megnevezett pénzintézeteknél, az alábbi számlaszámokat vezetteti:
1.) Pénzintézet megnevezése:
számlaszámok:
2.) Pénzintézet megnevezése:
számlaszámok:
3.) Pénzintézet megnevezése:
számlaszámok:
Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
a Radnóti Miklós Színház
1065 Budapest, Nagymező u.11.
adószám:
képviseli: Bálint András igazgató
mint megrendelő, a továbbiakban:Megrendelő,
másrészről
név:
cím:
adószám:
cégjegyzékszám:
a képviseli:
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.
Preambulum:
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő munkákra Megrendelő közbeszerzési eljárást írt ki, mely a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-38831/2010 számon jelent meg.
Jelen szerződés megkötésre az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként kerül sor.
A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, akkor is, ha külön nincsenek nevesítve.
Amennyiben a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne tapasztalható, akkor a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a 2011. évben a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat a jelenleg önkormányzati költségvetésiszervként működő Színházat átkívánja alakítani Nonprofit Kft.-vé.
Az átalakulás részletei még nem teljesen ismertek, de előfordulhat, hogy a jelen szerződés megrendelői szerepkörét a későbbiekben megalakuló Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. veszi majd át.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő személyében bekövetkező esetleges változás a szerződés egyéb pontjait nem érínti, és a Megrendelő változása, nem vonja szükségszerűen maga után a közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződés módosítását.
1., Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Radnóti Miklós Színház (1065 Budapest, Nagymező u. 11.) részére a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési műszaki leírásában, valamint a Vállalkozó végső, a legutolsó tárgyalási forduló során tett ajánlatában lévő munkák kivitelezést I. osztályú minőségben.
1.2. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezésre nem vonatkoznak olyan speciális előírások, amelyekről kifejezetten csak a Megrendelő bírhat tudomással, és melyekről a Megrendelő a Vállalkozót jelen szerződés aláírásáig nem tájékoztatta.
1.3. A kivitelezési munka részletes műszaki tartamát a közbeszerzési műszaki dokumentáció, a konzultációs emlékeztető, a kiegészítő tájékoztatás és a tárgyalási jegyzőkönyvek tartalmazzák.
2. Teljesítési határidők
2.1. Munkaterület átadása: 2010. júniús 06
2.2. Befejezési határidő: 2010. augusztus 12.
3. Vállalkozói díj

A vállalkozói díj összege:………………- Ft + ÁFA
(azaz: ……………………………………………. Ft + ÁFA)
A fenti vállalkozói díj tartamaz minden adót és vámot (az általános forgalmi adót kivéve) is.
Továbbá tartalmazza a munka megvalósítása során felmerülő minden egyéb munka költségét, továbbá a vállalkozó jelen építési szerződéssel továbbá a kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő összes költségének teljes ellenértékét. A munka vállalási ára – a befejezési határidőre figyelemmel meghatározott – fix egyösszegű átalányár, mely a szerződés ideje alatt nem változtatható meg.
A fent meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a közbeszerzési műszaki dokumentációban, a konzultációs emlékeztetőben, a kiegészítő tájékoztatásban és a tárgyalási jegyzőkönyvekben szereplő teljes munka végzéséhez szükséges valamennyi költséget.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a helyszíni körülmények és a dokumentáció teljes ismeretében adta meg a vállalási díját, és tudomásul veszi, hogy a szerződéses áron felül semmiféle pótmunka felszámítására nem jogosult, ide nem értve az esetlegesen megrendelt többletmunkák ellenértékét.
4. Fizetési feltételek

4.1. Megrendelő a Vállalkozó teljesítési igazolással alátámasztott, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlája alapján köteles a vállalkozói díjat megfizetni.
4.2. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített végső költségelszámolást 3 munkanapon belül köteles ellenőrizni.
4.3. A fizetés módja: Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással történik.
Megrendelő számlaszáma:
Vállalkozó számlaszáma:
4.4. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a kivitelezés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.
5. Felek együttműködése a teljesítés során
5.1. Vállakozó köteles a szerződéskötéssel egyidőben a nettó szerződéses összeg 5 %-nak megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Megrendelő részére. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás követő 30 napig kell Megrendelő rendelkezésére állnia. A teljesítési biztosíték a Kbt. 53. /A § (6) bekezdés a.) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési biztosítékkal kapcsolatosan a Kbt. 53/A §-ban foglaltak az irányadóak.
5.2. Vállalkozó jogosult, az ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a szerződés teljesítése során alvállalkozók bevonására.Az alvállalkozó kiválasztása, a velük való tárgyalás és szerződés megkötése Vállalkozó joga és kötelessége. Az alvállalkozók teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
5.3. Vállalkozó a munkavégzés teljes folyamatát heti rendszerességgel, a kooperációs értekezletek alkalmával köteles egyeztetni a Megrendelő képviselőjével.
5.4. A feladat elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök, gépek biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.
5.5. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, a vállalkozási szerződés feltételei szerint – az érvényes Nemzeti Szabványok (MSZ) elvárásainak megfelelő – I. (első) osztályú minőségben végzi el, és teljesítésként csak ez fogadható el. A szabványok betartása kötelező. A nemzeti szabványok alkalmazásában a felek kifejezetten megállapodnak. Vonatkozó szabvány hiányában a gyártó technológiai, alkalmazási utasításai vagy a Tervező műszaki előírásai érvényesek.
5.6. Vállalkozó feladatát a szakmai és jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelően, legjobb képessége szerint köteles teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés során köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról, illetve a helyszíni munkák végzése során a meglévő területek és maradó berendezések állagmegóvásáról, takarításáról és tisztántartásáról.
5.7. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képző munka során a Megrendelőnek, vagy egy harmadik félnek okozott (függetlenül attól, hogy e harmadik fél a kárt a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni).
5.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban azonnal értesíteni, ha akadályoztatva van a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésében.
5.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kivitelezés ideje alatt a szerződésre kiható hatályú nyilatkozatot csak e szerződében megjelölt személyek tehetnek:
Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:
5.10. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés során építési napló vezetésére köteles. Az építési naplóba az alábbi személyek jogosultak bejegyzést tenni.
Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:
5.11. Az építési napló ellenőrzésére Megrendelő 72 óránként köteles, ezen időtartam letelte után a naplóba tett Megrendelő által nem észrevételezett bejegyzések automatikusan elfogadottá válnak.
5.12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés ideje alatt hetente 1 alkalommal koordinációs értekezletet tartanak. A Megrendelő részéről az értekezleten Nagy Gábor műszaki ellenőr, és Kövesy Károly műszaki vezető vesz részt. A Vállalkozót a kijelölt építésvezető képviseli.
5.13. Tervmódosítás jóváhagyására, a tervtől eltérő kivitelezés engedélyezésére csak az 5.8. pontban megjelölt megrendelői képviselők kizárólag írásban jogosultak.
5.14. Vállalkozó előzetesen bemutat és jóváhagyat Megrendelővel minden olyan beépítésre kerülő berendezést, melynek esztétikai funkciót is ki kell elégítenie. Felek erről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindketten aláírnak.
5.15. Az eltakarásra kerülő részeket, csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulása után takarhatja el a Vállalkozó.
5.16. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a helyszínt megismerte és az ajánlatát a helyszíni körülmények figyelembevételével tette meg.
5.17. Megrendelő pót- ill. többletmunka költséget nem fogad el előre nem látható körülményekre való hivatkozással.
5.18. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről elszállítani és a törvényi előírásoknak megfelelően dokumentálni. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztán tartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő Vállalkozó költségére a szemetet elszállíttatja.
5.19. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges összes segédszerkezet (állvány, támasz, stb.), munkavédelmi berendezés, a létesülő és a meglévő szerkezetek, felületek közötti összedolgozások, tömítések, takarások, stb. elkészítése, dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges emelő és/vagy rakodógépek, szerszámok biztosítása, a teljes körű kivitelezéshez szükséges mellékmunkák elvégzése, ezért külön költség nem számolható fel.
5.20. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében jóhiszeműen eljárni azok elhárítására.
5.21. Vállalkozó áttanulmányozza, felülvizsgálja és összehasonlítja a tervrajzokat, műszaki leírásokat, a kiviteli ütemtervet, valamint minden Megrendelői utasítást, jóváhagyást, értesítést.
5.22. Vállalkozó minden hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet az előbb írt felülvizsgálat során felismer, írásban jelent Megrendelőnek és jóhiszeműen együttműködik a hibák megoldásában.
5.23. Vállalkozó az építés ideje alatt, az 191/2009(IX.15) Korm. rend. számú rendeletben foglaltak szerint építési naplót köteles vezetni, és azt Megrendelő helyszíni irodájában tartani. Az építési napló tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesítményt, a létszámot és az időjárási körülményeket. Az építési napló nem megfelelő vezetéséből adódó anyagi és jogi következményekért a Vállalkozó teljes körűen felel.
5.24. Vállalkozó a munkaterületen állandó műszaki irányítást és képviseletet biztosít, aki felelős a munkák szakmai felügyeletéért és irányításáért, a koordinációs feladatok elvégzéséért. A Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetőt köteles alkalmazni a 191/2009(IX.15) Korm. rend. számú rendelet szerint.
5.25. Vállalkozó garanciát vállal a személyzetéért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a munkálatokra csak a technológiában jártas, szakképzett, megbízható munkaerőt alkalmazhat. Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén csak munkavállalási engedéllyel rendelkező dolgozókat foglalkoztathat.
5.26. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget egész személyzete higiéniai és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztonságáért, az érvényben lévő törvények által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
5.27. A munkavégzéshez szükséges kitűzés elvégzése, és annak dokumentálása a Vállalkozó feladata.
5.28. Vállalkozó feladata a kiviteli tervek alapján, ha az a megvalósításhoz szükséges, gyártmány- és műhelytervek készítése. A terveket két példányban kell Megrendelőnek átadni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által átadott gyártmány- és műszaki tervekben hibát észlel, és ezt jelzi a Vállalkozó részére, úgy a Felek a tervek megfelelő módosításáról 5 munkanapon belül egyeztetést tartanak. Sem a Megrendelő, sem a kivitelezésTervezője nem felelős a gyártmány- és műhelytervek hibáiért. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által átadott gyártmány- és műhelytervekben bármilyen hibát vagy ellentmondást tapasztal, köteles arról a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.
5.29. Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha az eltakarást a szerződés rendelkezéseit megsértve végezték el, a feltárás és helyreállítás költségeit a Vállalkozó viseli.
5.30. Vállalkozó hétvégi, ill. éjszakai munkákért és túlóráért többletköltséget nem számolhat fel.
5.31. A kivitelezési munkákból eredő, harmadik személyek által, Megrendelő ellen támasztott követelésekkel szemben a Vállalkozó a Megrendelőt per- és kármentesíti.
5.32. Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli az általa alkalmazott építési, szerelési módszerekért és eljárásokért, technikákért és ezek sorrendiségéért.
5.33. Vállalkozó az elvégzett munkákat – annak készültségi fokától függetlenül – folyamatosan védi a károktól és tevékenységét úgy végzi, hogy azzal elkerülje a már elkészült munkák megrongálását. Vállalkozó köteles az általa okozott valamennyi kárt megtéríteni, a megrongált munkát vagy munkarészt azonnal kijavítani, vagy a javítás költségeit viselni. Vállalkozó gondoskodik az időjárási hatások elleni védelem eszközeiről, amely a munka megóvásához, a biztonságos munkakörülményekhez és a termelés biztosításához szükséges. Az időjárási károk kivédéséért külön díjat a Vállalkozó nem számolhat fel.
6. Ellenőrzés

6.1. Az ellenőrzéssel megbízott személyek jogosultak betekinteni az építési és kivitelezési tervekbe, ellenőrizni az elkészült és folyamatban lévő munkarészeket. Az ellenőrzés eredményét, észrevételeket, javaslataikat Megrendelővel közlik.
6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a minőségellenőrzéssel megbízottak – Megrendelő által jóváhagyott – minőségi kifogásait, észrevételeit, amennyiben Vállalkozó nem ért egyet azokkal, a koordinációs értekezleten egyeztetik.
7. Átadás-átvétel

7.1. A létesítmény átadása:
A létesítmény átadása Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvételt jelent.
A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeményezése a Vállalkozó feladata, a Megrendelő felé küldendő írásos készre jelentéssel. Az átadás-átvételi eljárás időpontjának a kitűzése a Megrendelő feladata. Amennyiben a Megrendelő a készrejelentést kővető
5 munkanapon belül nem tűzi ki az átadás-átvétel időpontját, úgy az ebből eredő késedelem miatt Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól.
Az átadás-átvételről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindketten aláírnak.
7.2. Megrendelő a hiányosságokat a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti, melyek kijavítását Vállalkozó magára nézve kötelezőnek tekinti, és Megrendelő által megjelölt határidőn belül azokat megszünteti.
7.3. A Vállalkozó az elvégzett munkákra 36 hónap teljes-körű jótállást vállal, valamint a vonatkozó törvényekben és rendeletekben meghatározott kötelező alkalmassági időszakra szavatosságot vállal. A jótállási idő kezdete az a nap, amelyen a hiánytalanul elvégzett munka teljeskörű átadása megtörtént.
7.4. Vállalkozó a szerződés teljesítésekor 2 példány átadási tervdokumentációt ad át Megrendelőnek. Az átadási dokumentáció szolgáltatása a végszámla benyújtásának feltétele. A dokumentáció összeállítási költsége a Vállalkozót terheli.
8. A szerződés megszűnése

8.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződés az alábbi esetben szűnik meg:
– amennyiben a teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a szerződéskötéssel
egyidőben nem bocsátja a megrendelő rendelkezésére.
– rendkívüli felmondással
– vis maior, illetve lehetetlenülés bekövetkezése esetén.
8.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés rendkívüli felmondással csak az e szerződés 9.1. és 9.2. pontjában szabályozott esetben mondható fel. A felmondás a másik félhez intézett egyoldalú, visszaigazolt módon eljuttatott nyilatkozatával történik.
8.3. A szerződés megszűnésének esetében Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal, ellenszolgáltatásokkal, a legrövidebb időn belül, de maximum 8 napon belül kölcsönösen elszámolnak.
8.4. A munkavégzés során bekövetkezett vis maior esetére Szerződő Felek aszerint állapodnak meg, hogy Vállalkozót az addig elvégzett munkák után megilleti az építési naplóval igazolt munkavégzés díja, valamint az igazoltan és szerződésszerűen megrendelt áruk értéke, melyet részére Megrendelő megfizet. A vis maiorról tudomást szerző fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet annak bekövetkezéséről. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.
8.5. Amennyiben bármelyik fél jelen szerződést e szerződés szabályaival ellentétes módon szünteti meg, úgy köteles a másik fél ebből eredő ténylegesen felmerült igazolt kárát, és elmaradt hasznát megtéríteni.
9. Szerződésszegés, kötbérek:
9.1. Súlyos szerződésszegés Vállalkozó részéről a teljesítési késedelem, ha a késedelem mértéke a 10 napot meghaladja.
9.2. Súlyos szerződésszegés Megrendelő részéről:
– amennyiben a szerződésszerűen felajánlott, és minőségi előírásoknak megfelelő teljesítést nem fogadja el.
– elmulasztja azon intézkedések megtételét, melyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek
– fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget
9.3. Teljesítési késedelem, hibás teljesítés:
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 1,0 %-a naponta. A késedelmi kötbér maximális értéke a nettó vállalkozási díj 10%-a, melyet Megrendelő jogosult a vállalkozói díjból levonni. Megrendelő kötbért meghaladó értékű kárát a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint jogosult érvényesíteni.
9.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatfizetési
kötelezettséggel tartozik. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamattal megegyező összeg.
9.5. Ha a jelen szerződés teljesítése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő köteles a fogyatékosság kiküszöbölésére megfelelő határidőt kitűzni. Az így kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

10. Vitás kérdések rendezése
Szerződő Felek az e szerződéssel kapcsolatos vitákat elsősorban képviselőik útján peren kívül kívánják rendezni, mely egyeztetés eredménytelensége esetén Szerződő Felek a jogvita elbírására az általános hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.a
11. Kiegészítő rendelkezések

11.1. Szerződő Felek megállapodása szerint az őket e szerződés alapján megillető jogokat, illetve kötelezettségeket csak a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával engedményezhetik harmadik személyre.
11.2. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy ezen szerződésből eredő együttműködésük során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, a Megrendelőt terhelő jogszabályban rögzített kötelezettségek körét kivéve.
11.3. Amennyiben jelen szerződés keretén belül végzett tevékenység folytatása során olyan eljárás know-how születne, mely a szerzői jog védelme alá esik, illetve szabadalmazható, úgy az ezzel kapcsolatos jogok Vállalkozót illeti meg.
11.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az e szerződés tárgyát képező munkát befejezéstől számított 3 évig, mint saját referenciáját mutassa be. A referencia bemutatás a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon történhet, mindenkor a Megrendelő tevékenységének zavarása nélkül.
11.5. Felek kijelentik, hogy nem zárkóznak el jelen szerződésnek az esetlegesen szükségessé váló módosításától, illetve kiegészítésétől. A módosítás, illetve kiegészítés azonban csak mindkét fél közös erre irányuló írásbeli nyilatkozata útján lehetséges, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabályok figyelembevételével.
12. Szavatosság, jótállás
Jelen szerződésben a Vállalkozó által vállalt szavatosság és jótállás a Megrendelőnek a hatályos magyar jogszabályok által meglévő egyéb jogait nem korlátozhatja.
12.1. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az általa készített munkákra a végleges műszaki átadásától számított 36 hónap. A jótállás idejére biztosítékként (jótállási biztosíték) a nettó szerződéses ár 5%-nak megfelelő jótállási biztosítékot nyújt Vállalkozó Megrendelő felé. A jótállási biztosíték visszafizetésére, illetve felszabadítására a jótállási időszakot lezáró műszaki bejárást és az azon feltárt esetleges hibák kijavítására biztosított …. naptári napot követően, azaz a teljes munkák végleges műszaki átadásától számított 36 hónap és 30 napot követően kerül sor. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása ezen időszak alatt nem történik meg, úgy Megrendelő jogosult a biztosíték arányos igénybevételére.
A jótállási biztosíték a Kbt. 53. /A § (6) bekezdésében foglalt módokon nyújtható a Vállalkozó választása szerint.
A jótállási biztosíték -vállalkozó választása szerinti – nyújtása a végszámla kifizetésének előfeltétele.
12.2. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságokról Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót. Ha a Megrendelő a hiba javítását kéri, Vállalkozó köteles a hiba bejelentésétől számított 3 napon belül, a funkciót súlyosan veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul a javítást megkezdeni, a megtett intézkedésekről Megrendelőt azonnal
tájékoztatni. Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a hiba kijavítását kétszer eredménytelenül kísérli meg, Megrendelő jogosult a hibakijavítást a Vállalkozó költségére, a jótállási biztosíték terhére elvégeztetni. A jótállási biztosíték terhére elszámolható javítási költségnek arányban kell állnia a szokványos építőipari vállalkozási árakkal.
12.3. Vállalkozó, ha a jóteljesítési biztosítékot készpénzben biztosította a Megrendelő részére, nem jogosult a jóteljesítési biztosíték összegére, amennyiben a jótállási-, utófelülvizsgálati-, vagy szavatossági időszak alatt felszámolási-, végelszámolási- vagy csődeljárás indul ellene. Az ellene indult eljárás megindításáról köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, aki – függetlenül az eljárás lezárásától – azonnal jogosult a jóteljesítési biztosíték teljes összegére. Az értesítés elmaradása esetén Megrendelő a tudomásszerzéskor válik jogosulttá a visszatartás teljes összegére.
Ha a jóteljesítési biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján készfizető kezességvállalással biztosította a Vállalkozó a Megrendelő részére, úgy Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosíték teljes összegének a lehívására, amennyiben a jótállási-, utófelülvizsgálati-, vagy szavatossági időszak alatt felszámolási-, végelszámolási- vagy csődeljárás indul a Vállalkozó ellen.
12.4. A kötelező alkalmassági idő a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendelet és annak módosításai szerint érvényes.
12.5. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa alkalmazott építési eljárások és megoldások, valamint az alkalmazott márkajelzések tekintetében más személyeknek nincsen olyan joga, mely ezen eljárások, illetve megoldások, valamint márkajelzések jogszerű alkalmazását kizárja vagy korlátozza.
12.6. Megrendelőt sem ellenőrzési, sem reklamálási kötelezettség nem terheli. Sem a hiányos ellenőrzés, sem a megállapított hiány miatti azonnali reklamáció elmaradása az átvételnél nem zárja ki Megrendelő szavatossági, kártérítési és egyéb igényeinek érvényesítését.
13. Munkavédelem
13.1 Vállalkozó a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet munkavállalóival, illetve az alvállalkozóival betartatja és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvényben és végrehajtási rendeletében (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet) foglaltak rávonatkozó követelményeinek megfelel.
13.2. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit és alvállalkozóit. Az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát a Vállalkozónak szerződés aláírása előtt átadja.
13.3. Vállalkozó ellátja a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát folyamatosan ellenőrzi és megköveteli. Vállalkozó felel alkalmazottai és alvállalkozói vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért, és egészségkárosodásáért.
13.4. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó csak saját munkaterületén belül és csak saját dolgozói tevékenységével összefüggésben tartozik baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel, azonban más alvállalkozók rávonatkozó, indokolt munkavédelmi utasításait is köteles figyelembe venni.
13.5. Több Vállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munkavédelmi, tűzvédelmi koordinálása Megrendelő feladata.
13.6. Vállalkozó azonnal írásban, vagy telefonon, vagy küldönc útján jelent Megrendelőnek minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetet. A jelentésben tudatni kell a baleset minden ismert körülményét, a személyi sérülés vagy vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. Vállalkozó jelent minden olyan körülményt, amely a dolgozók testi épségét veszélyezteti és annak elhárítása saját hatáskörén kívül esik.
13.7 Amennyiben Megrendelő vagy a Munkabiztonsági koordinátora munkavédelemmel kapcsolatos utasításait Vállalkozó a megadott határidőn belül nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó alkalmazottait a munkavégzéstől eltiltani, vagy súlyos esetben a munkaterületről kitiltani amennyiben az adott munkavállaló nem tartja be a munkabiztonsági előírásokat. A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó munkaeszközeinek, gépeinek használatát megtiltani, amennyiben az adott eszköz nem biztonságos. A munkaeszközök, munkagépek karbantartása, munkabiztonsági felülvizsgálata a Vállalkozó költsége és felelőssége.
14. Kártérítés

14.1 Vállalkozó felel az általa okozott károkért. Káreset bekövetkezését minden esetben jelenti Megrendelőnek, amelyről a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben a károkozás helyét, idejét, a kár pontos leírását, a károkozó személyt és a megállapított és/vagy az elismert felelősséget kell rögzíteni.
Amennyiben a Vállalkozó teljesítésében más vállalkozó okozott kárt és ő nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 72 órán belül tehet észrevételeket és addig joga van a káresemény utólagos vizsgálatához. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a Vállalkozó által elfogadottnak tekintendők. Az építési idő alatt a fenti káresemények miatt érvényesített igények tekintetében mentesíti Vállalkozó a Megrendelőt minden kártól és pertől.
14.2. Mentesül Vállalkozó a kárfelelősség alól, ha az okozott kár a Megrendelő és ezek alkalmazottainak, ill. megbízottainak tevékenységéből ered.
14.3. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.
14.4. A Vállalkozó megtéríti a Megrendelő mindazon igazolt kárát, költségét, veszteségét, valamint harmadik személyek igényeiből fakadó kárát, amely a Vállalkozó és alvállalkozók szándékos, gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébként felróható magatartásából fakad, illetve az ilyen magatartás következménye, valamint ami abból ered, illetve annak a következménye, hogy a Vállalkozó vagy a Vállalkozó alvállalkozói nem az előírt időben vagy nem megfelelően teljesítették a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiket.

15. Titkossági záradék
Szerződő Felek a szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat üzleti titokként kezelik, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy harmadik személyek felé ezeket nem adják ki, kivéve a jogszabályban rögzített kötelezettségek körét.
16. A szerződés hatálybalépése
Jelen szerződés az aláírással lép hatályba.
.
E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók Jelen …….. számozott oldalból álló szerződést a Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá
Budapest, 2011.
…………………………………………… …………………………………………..
Megrendelő Vállalkozó

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő az ajánlatadás elősegítése érdekében dokumentációt készíttetett, melyet a mellékelt CD lemez tartalmaz.
A CD lemez tartalmazza a műszaki terveket és az árazatlan költségvetési kiírásokat is, valamint fényképeket a jelenlegi állapotról.